May 19, 2024

Loading

ਸਤ ਪਾਲ ਸੋਨੀ

ਚੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ :—
• ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ।
• ਭੀੜ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।
• ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾਓ।
• ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
• ਖੰਘਦੇ ਜਾਂ ਛਿੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
• ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੂਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਨਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆ ਤੋ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਵਰਤੋ :—,
• ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਵੋ
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ।
• ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਧੋਵੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਬਰਿਕ ਮਾਸਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।
• ਵਾਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਕੋਵਿਡ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ :—
• ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਾਆਦਾਤਰ ਉਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਟ, ਜਿਮ, ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਟਰ, ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਆਦਿ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਵਰਤੋ :—
• ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੋ।
• ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ
• ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਫਲੂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ।
• ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।
• COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ ਬੁਖਾਰ, ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ, ਥਕਾਵਟ, ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਨਾ ਆਉਣਾ । ਸਿਰ ਦਰਦ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਲਣ, ਦਸਤ, ਚਮੜੀ ਉਪਰ ਧੱਫੜ ਹੋਣਾ ।
• ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹੋ। ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
• ਜੇਕਰ ਇਨਾ ਵਿਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਰੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

#For any kind of News and advertisement

 contact us on 9803 -450-601

 #Kindly LIke, Share & Subscribe our

News  Portal://charhatpunjabdi.com 

147660cookie-checkਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ
error: Content is protected !!